Σύμβαση Παραχώρησης Άδειας Τελικού Χρήστη

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ FLEET COMPLETE ΩΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Η «ΥΠΗΡΕΣΙΑ») ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ.

ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ «ΑΠΟΔΟΧΗ» Η «ΝΑΙ» ΩΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΝΟΜΙΚΑ ΩΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Η ΩΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΕ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ (ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ «ΕΣΕΙΣ» Η Ο «ΠΕΛΑΤΗΣ»), ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ (Η «ΣΥΜΒΑΣΗ») ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΠΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ FLEET COMPLETE NETHERLANDS B.V. ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ (ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ «FC»). ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΝ ΣΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Η ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΛΛΩΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΣΥΝΑΨΕΙ ΓΡΑΠΤΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΩΣ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ FC, ΟΠΟΤΕ Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΘΑ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ.

1.                                         ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ

Το παρόν συνιστά νομική σύμβαση σχετικά με τη χρήση της Υπηρεσίας που περιγράφεται παρακάτω. Τα δικαιώματα που παρέχονται στην Υπηρεσία εξαρτώνται ρητά από την αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων που περιέχονται στο παρόν από τη νομική οντότητα ή από το πρόσωπο που αποκτά την άδεια και που, κατά περίπτωση, είναι υπεύθυνο για την πληρωμή. Εάν Εσείς χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία ως υπάλληλος, η νομική οντότητα που σας απασχολεί είναι ο κάτοχος της άδειας για την Υπηρεσία και αναφέρεται στο παρόν ως «Πελάτης» ή ως «Εσείς». Ο εργοδότης σας μπορεί να έχει ήδη αποδεχτεί μια εκδοχή της παρούσας Σύμβασης υπογράφοντας μια Εντολή που παραπέμπει στην παρούσα Σύμβαση. Σε κάθε άλλη περίπτωση, δεσμεύετε τον εργοδότη σας και εσάς προσωπικά ως υπάλληλο στην παρούσα Σύμβαση με την εγκατάσταση και χρήση της Υπηρεσίας. Αναφορές κατωτέρω στους όρους «Εσείς», «Ο δικός σας» ή ο «Πελάτης» αφορούν στον κάτοχο της άδειας της Υπηρεσίας.

2.                                         ΟΡΙΣΜΟΙ

2.1          Στην παρούσα Σύμβαση ή σε οποιαδήποτε Παραγγελία αναφορικά με την Υπηρεσία που διέπεται από την παρούσα Σύμβαση, στους ακόλουθοι όρους αποδίδεται κατ’ αντιστοιχία η εξής σημασία:

“Διακομιστής FC” σημαίνει έναν διακομιστή υπολογιστή της FC ο οποίος βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της FC, ή έναν τρίτο πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας ή / και δικτύου που φιλοξενεί το Λογισμικό.

Ως “Στοιχεία Πελάτη” νοούνται οποιαδήποτε δεδομένα ή πληροφορίες (α) περιλαμβανομένων Προσωπικών Πληροφοριών (όπως ορίζονται εφεξής), (β) που σχετίζονται με αναγνωρίσιμο Όχημα ή Διαχειριστή Οχήματος, (γ) υποβάλλονται στην Υπηρεσία από Πελάτη ή Διαχειριστή Οχήματος, ή (δ) που συλλέγονται, ή στα οποία υπήρξε πρόσβαση ή χρησιμοποιούνται, κοινοποιούνται, δημιουργούνται, παράγονται ή αποθηκεύονται από, μέσω ή σε σύνδεση με την Υπηρεσία και που μεταφέρονται, μεταφορτώνονται και / ή αποθηκεύονται στους διακομιστές της FC για χρήση με την Υπηρεσία.

Ως “Υπεύθυνος Επεξεργασίας” νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που καθορίζει μόνο του ή από κοινού με άλλους τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των Προσωπικών Πληροφοριών.

Ως “Εκτελών την επεξεργασία” νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.

Ως “Νομοθεσία για την Προστασία των Προσωπικών δεδομένων” νοούνται όλοι οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν την επεξεργασία των Προσωπικών Πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), ο οποίος εφαρμόζεται στην Επεξεργασία των Προσωπικών Πληροφοριών σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση.

Ως “Υποκείμενο των Δεδομένων” νοείται το  ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο το οποίο αφορούν οι Προσωπικές Πληροφορίες, όπως ορίζεται στη Νομοθεσία για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Ως  “Έγγραφα” νοούνται τα επεξηγηματικά υλικά/μέσα του χρήστη που παρέχονται από την FC με την Υπηρεσία σε ηλεκτρονική μορφή.

Η “Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος” έχει το νόημα που αποδίδεται στο τμήμα  4.1 του παρόντος.

Ως “Υλικό” νοείται κάθε κινητή ηλεκτρονική συσκευή, κινητό τηλέφωνο, τερματικό δεδομένων κινητής τηλεφωνίας ή κινητό περιουσιακό στοιχείο (συμπεριλαμβανομένων οχημάτων, ρυμουλκούμενων ή εμπορευματοκιβωτίων), εγκατεστημένο μόντεμ, σχετικοί αισθητήρες και άλλος εξοπλισμός ή εξαρτήματα στα οποία έχει ενσωματωθεί, εγκατασταθεί, χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε μια εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας και η οποία απαιτείται για την προβλεπόμενη χρήση  της Υπηρεσίας, όπως περιγράφεται στην Τεκμηρίωση.

Ως “Δεδομένα Τοποθεσίας” νοούνται τα Δεδομένα που αφορούν ή σχετίζονται με τη γεωγραφική θέση, την επικεφαλίδα, την ταχύτητα ή παρόμοιες πληροφορίες σχετικά με το Υλικό.

Ως “Παραγγελία” νοείται το τιμολόγιο της FC ή η εντολή αγοράς του Πελάτη, εφόσον έχει γίνει αποδεκτή από την FC ή από έναν εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή ή διανομέα της.

Ως “Προσωπικές Πληροφορίες” νοούνται οποιαδήποτε πληροφορίες σχετικά με ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, όπως ορίζεται από τους ισχύοντες νόμους περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Ως “Επεξεργασία” νοείται οποιαδήποτε λειτουργία ή σύνολο λειτουργιών που εκτελείται αναφορικά με τις Προσωπικές Πληροφορίες, όπως ορίζεται στους Νόμους περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, είτε αυτόματα είτε όχι, όπως η συλλογή, η καταγραφή, η οργάνωση, η δομή, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η τροποποίηση, η ανάκτηση, η εξέταση, η χρήση, γνωστοποίηση μέσω μετάδοσης, διάδοσης ή οποιασδήποτε άλλης διάθεσης, ευθυγράμμισης ή συνδυασμού, περιορισμού, διαγραφής ή καταστροφής.

Ως “Υπηρεσία” νοείται η παροχή των Συνδρομητών, των Υπηρεσιών Τοποθεσίας και Δεδομένων Επικοινωνίας, του Λογισμικού και των Εγγράφων για τα οποία ο Πελάτης διαθέτει δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης βάσει της παρούσας Σύμβασης, τα οποία φιλοξενούνται σε έναν ή περισσότερους διακομιστές της FC και τα οποία θα είναι προσβάσιμα εξ αποστάσεως μέσω Διαδικτύου από τον Πελάτη και των Χρηστών του, συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών Υποστήριξης, των Υπηρεσιών Τρίτων και οποιωνδήποτε άλλων βοηθητικών υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες σε σχέση με αυτές, όπως αυτή η Υπηρεσία μπορεί να ενημερώνεται κατά καιρούς από την FC κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

Ως “Λογισμικό” νοείται η αποκλειστική εφαρμογή του λογισμικού Fleet Complete® της FC και το Λογισμικό που εγκαθίσταται στους Συνδρομητές και άλλο Υλικό.

Ως “Συνδρομητής” νοείται μια συσκευή Υλικού που χρησιμοποιεί ενσωματωμένο ή εγκατεστημένο λογισμικό και συνδέεται σε δίκτυο επικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, Wi-Fi, κυψελοειδούς, Bluetooth και δορυφορικών δικτύων) που μεταδίδει πληροφορίες τοποθεσίας και άλλα δεδομένα στους Διακομιστές της FC οι οποίοι πραγματοποιούν την Υπηρεσία και τα οποία παρέχονται από την FC ή τρίτο μέρος και εγκαθίστανται στα Οχήματα του Πελάτη για να επιτρέψουν/διευκολύνουν την παροχή της Υπηρεσίας.

Ως «Συνδρομή» νοείται το δικαίωμα που χορηγεί η FC στον Πελάτη για πρόσβαση και χρήση της Υπηρεσίας σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης και της ισχύουσας Εντολής, για χρήση σε σχέση με τον αριθμό των Συνδρομητών και για τη Διάρκεια της Συνδρομής που καθορίζεται στην εφαρμοστέα Παραγγελία.

Ως «Τέλος Συνδρομής» νοείται το τέλος που καταβάλλεται από τον Πελάτη για μια Συνδρομή όπως ορίζεται στην Παραγγελία.

Ως «Διάρκεια Συνδρομής» νοείται η διάρκεια της άδειας που καθορίζεται στην Παραγγελία.

Ως «Υπηρεσίες Υποστήριξης» νοούνται οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για την Υπηρεσία που παρέχεται από την FC όπως περιγράφεται στους Όρους Υποστήριξης και σύμφωνα με αυτούς.

Ως «Όροι Υποστήριξης» νοούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της FC για την παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης στον Πελάτη και τους Χρήστες της, αντίγραφο των οποίων είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.fleetcomplete.com/technical-support/

Ως «Δεδομένα τηλεματικής» νοούνται τα Δεδομένα Πελάτη που αφορούν ή σχετίζονται με τη συμπεριφορά του Χρήστη Οχήματος και την απόδοση του Οχήματος, όπως η επιτάχυνση, η πέδηση, η στροφή και περιλαμβάνει τα Δεδομένα Τοποθεσίας.

Ως «Χρήστης» νοείται ένας υπάλληλος ή εργολάβος του Πελάτη.

Ως “Όχημα” νοείται ένα όχημα ή κινητό το οποίο συνδέεται και ενεργοποιείται με την Υπηρεσία.

Ως «Χειριστής Οχήματος» νοείται ένα φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί ή λειτουργεί ένα όχημα.

Ως «Δεδομένα Εντολής Εργασίας» νοούνται τα Δεδομένα Πελάτη που σχετίζονται με μία παραγγελία υπηρεσιών ή παραδόσεων που αποστέλλεται από ή προς έναν Συνδρομητή που χρησιμοποιεί το στοιχείο της Υπηρεσίας Courier Complete®.

3.                                         ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

3.1                          Άδεια Χρήσης.  Με την επιφύλαξη των όρων και των προϋποθέσεων της παρούσας Σύμβασης και την πληρωμή των εφαρμοστέων Τελών Συνδρομής, η FC χορηγεί με την παρούσα στον Πελάτη μη αποκλειστικό, διεθνές, μη μεταβιβάσιμο, χωρίς δυνατότητα περαιτέρω εκχώρησης, εσωτερικό δικαίωμα (α) πρόσβασης και χρήσης (και επιτρέπει στους Χρήστες να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν) της Υπηρεσίας, αποκλειστικά κατά τη Διάρκεια της Συνδρομής από έναν απεριόριστο αριθμό Χρηστών  και β) πρόσβασης και χρήσης (και επιτρέπει στους Χρήστες να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν) στα Έγγραφα , όπως είναι εύλογα αναγκαίο,  για την υποστήριξη της επιτρεπόμενης χρήσης της Υπηρεσίας από τον Πελάτη κατά τη Διάρκεια της Συνδρομής για τον αριθμό Συνδρομητών για τον οποίο ο Πελάτης έχει αγοράσει Συνδρομές και πληρώνει Τέλη Συνδρομής (όπως καθορίζονται σε μία ή περισσότερες Παραγγελίες).

3.2                          Περιορισμοί. Δεν έχετε το δικαίωμα:

(a)           Αντιγραφής του Λογισμικού και των Έγγράφων, εκτός εάν επιτρέπεται από την παρούσα Σύμβαση.

(b)           Αντίστροφου τεχνικού σχεδιασμού, αποσυναρμολόγησης, αναστροφής, αποσυμπίλησης ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αποκωδικοποίησης του αντικειμενικού κώδικα του Λογισμικού για την εξαγωγή της μορφής πηγαίου κώδικα ή την αποκωδικοποίηση οποιωνδήποτε κωδικών ή κρυπτογραφημένων κλειδιών άδειας ή εγκατάστασης που σας έχουν παρασχεθεί από την FC, προκειμένου να επιτραπεί η εκτέλεση της Υπηρεσίας σε μη εξουσιοδοτημένο εξοπλισμό ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο να γίνει ή να επιχειρήσει κανείς να κάνει οποιοδήποτε από τα παραπάνω, παρά μόνο στο βαθμό που ο προαναφερόμενος περιορισμός απαγορεύεται ρητά από το εφαρμοστέο δίκαιο;

(c)           Χρήσης της Υπηρεσίας κατά παράβαση των εφαρμοστέων νόμων, συμπεριλαμβανομένων των Νόμων περί Προστασίας Δεδομένων

(d)           εκχώρησης (εκ του νόμου ή άλλως) ή μεταβίβασης της παρούσας Σύμβασης ή των συμφερόντων του  Πελάτη επί αυτής,  ή των δικαιωμάτων που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση ή να αποπειραθεί να συνάψει ή να συνάψει οποιαδήποτε σύμβαση με οποιονδήποτε άλλο τρίτο συμβαλλόμενο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συμφωνία της FC και οποιαδήποτε τέτοια εκχώρηση ή απόπειρα εκχώρησης είναι άκυρη και θα έχει ως αποτέλεσμα την αυτόματη και άμεση καταγγελία της παρούσας Σύμβασης.

(e)           εν γνώσει παρέμβασης στην Υπηρεσία σε οποιονδήποτε από τους Xρήστες, τον οικοδεσπότη ή το δίκτυο της FC, μεταξύ άλλων μέσω της εκ προθέσεως υποβολής ενός ιού, της υπερφόρτωσης, της πλημμύρας (flooding), του spamming, της αποστολής μεγάλου όγκου μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή της διακοπής λειτουργίας του συστήματος.

(f)            δημιουργίας οποιωνδήποτε “συνδέσμων” προς ή “πλαισίου” ή “καθρέφτη” της Υπηρεσίας ή του Λογισμικού ή οποιουδήποτε τμήματος αυτού, εκτός από την περίπτωση χρήσης διεπαφής προγραμματισμού εφαρμογών (API) που παρέχονται από την FC.

(g)           να καθιστάτε διαθέσιμη την Υπηρεσία, το Λογισμικό ή / και τα Έγγραφα σε έναν διακομιστή στον οποίο μπορεί να γίνει πρόσβαση μέσω δημόσιου δικτύου, όπως για παράδειγμα, και χωρίς περιορισμό, το Internet, κατά τρόπο που επιτρέπει την αντιγραφή της Υπηρεσίας, του Λογισμικού η/και των Εγγράφων από οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

(h)           να απενεργοποιήσετε ή να παρακάμψετε οποιονδήποτε μηχανισμό προστασίας που σχετίζεται με την Υπηρεσία ·

(i)            εκτός εάν προβλέπεται ρητά στην παρούσα, ή εκτός εάν έχει δοθεί ρητή εξουσιοδότηση από την FC γραπτώς, να παραχωρήσετε, διανείμετε, μεταβιβάσετε, δανείσετε, χρησιμοποιήσετε, εκμισθώσετε ή άλλως καταστήσετε διαθέσιμη την Υπηρεσία, το Λογισμικό και τα Έγγραφα ή οποιοδήποτε μέρος αυτής σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος. ή

(j)            αφαιρέσετε ή να αποκρύψετε τυχόν ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας και / ή λογότυπα της FC ή των δικαιοπαρόχων που εμφανίζονται στην Υπηρεσία, στο Λογισμικό ή στα Έγγραφα.

3.3                          Υπηρεσίες Τρίτων Μερών

(a)           Η Υπηρεσία περιλαμβάνει κώδικα, περιεχόμενο, χαρακτηριστικά, λειτουργικότητα, στοιχεία και υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους (“Υπηρεσίες τρίτων”). Εκτός εάν ο Πελάτης υποχρεούται να αποδεχθεί και να συμφωνήσει με μια άδεια χρήσης τελικού χρήστη ή όρους παροχής υπηρεσίας για μια Υπηρεσία Τρίτων, προκειμένου να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιήσει την Υπηρεσία Τρίτου, η FC παραχωρεί στην Πελάτη πλήρη δωρεάν άδεια χρήσης για να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία Τρίτου σε σχέση με τη χρήση της ισχύουσας Υπηρεσίας της FC. Η χρήση της Υπηρεσίας Τρίτου από τον Πελάτη σε συνδυασμό με την Υπηρεσία κατά τρόπο συμβατό με τους όρους της παρούσας Σύμβασης επιτρέπεται και οι όροι παραχώρησης άδειας, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, της εγγύησης, της αποζημίωσης και των περιορισμών των υποχρεώσεων ευθύνης στην παρούσα Σύμβαση θα ισχύουν για Υπηρεσίες Τρίτων .

(b)           Ο Πελάτης αποδέχεται και δεσμεύεται από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις των Υπηρεσιών Τρίτων: (i) τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών της Google, (ii) τους Πρόσθετους Όρους Παροχής Υπηρεσιών των Χαρτών Google / Google Earth, (iii) Χάρτες / Νομικές ειδοποιήσεις του Google Earth και (iv) Πολιτική Απορρήτου της Google.

3.4                          Άδεια Παραχώρησης Εγγράφων.  Ο Πελάτης μπορεί, κατά τη διάρκεια της Συνδρομής, να χρησιμοποιήσει τα Έγγραφα που παρέχονταιι από την FC για να βοηθήσει τον Πελάτη στην λειτουργία και τη χρήση της Υπηρεσίας αποκλειστικά για να υποστηρίξει τη χρήση της Υπηρεσίας από τον Πελάτη, όπως επιτρέπεται από την παρούσα.

3.5                          Άδεια Αξιολόγησης. Εάν αξιολογείτε την Υπηρεσία, η FC σας χορηγεί δωρεάν, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης περιορισμένης διάρκειας (η “Άδεια Αξιολόγησης”) για να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία αποκλειστικά για εσωτερικές δοκιμές και αξιολογήσεις. Δεν θα δημοσιεύσετε τα αποτελέσματα των δοκιμών αναφοράς που εκτελούνται στην Υπηρεσία ή θα κοινοποιήσετε τα χαρακτηριστικά, τα σφάλματα ή τα bugs σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της FC. Κατά τη διάρκεια της Άδειας Αξιολόγησης, η FC δεν υποχρεούται να παρέχει οποιαδήποτε τεχνική υποστήριξη. με την προϋπόθεση όμως ότι η FC μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να καθορίσει αναφερθέντα σφάλματα και να Σας παράσχει υποστήριξη και συμβουλές σχετικά με την Υπηρεσία.

3.6                          Διατήρηση Δικαιωμάτων.  Η παρούσα Σύμβαση δεν αποτελεί πώληση του Λογισμικού. Ο Πελάτης δεν δικαιούται τίτλο, ιδιοκτησία ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εντός ή προς την Υπηρεσία, Λογισμικό ή Έγγραφα, εν όλω ή εν μέρει. Όλα αυτά τα δικαιώματα παραμένουν στην FC ή / και στους δικαιοπαρόχους προγραμμάτων της FC που παρέχονται εντός της Υπηρεσίας.

3.7                          Υποχρεώσεις προς τους Εργαζομένους και προς Αλλους. Ο Πελάτης υποχρεούται να εξασφαλίσει, με οποιοδήποτε συμβατικό ή άλλο μέσο, ​​ότι όλοι και όλοι οι υπάλληλοί του ή άλλα πρόσωπα που χρησιμοποιούν την Υπηρεσία συμμορφώνονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, υποχρεώσεων και περιορισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 3.2 ανωτέρω. Ο Πελάτης είναι και θα παραμείνει πλήρως υπεύθυνος για οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας Σύμβασης η οποία έχει λάβει χώρα λόγω οποιωνδήποτε ενεργειών ή αδράνειας από τους εργαζόμενους ή άλλα πρόσωπα που χρησιμοποιούν το Λογισμικό ή χρησιμοποιούν την Υπηρεσία για λογαριασμό του Πελάτη.

4.             ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4.1                          Διάρκεια. Αυτή η άδεια εγγραφής ισχύει από την ημερομηνία που ορίζεται στην Παραγγελία ή από την ημερομηνία κατά την οποία η FC καθιστά την υπηρεσία διαθέσιμη στον Πελάτη για πρόσβαση και χρήση (εφεξής αποκαλούμενη “Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος”) και παραμένει σε ισχύ για κατά τη Διάρκεια της Συνδρομής ή για όσο χρονικό διάστημα ο Πελάτης συνεχίζει να καταβάλλει τα Τέλη Συνδρομής στην FC ή στον εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή ή διανομέα του ή για τον άλλο τέτοιο όρο (και τους λοιπούς σχετικούς όρους και προϋποθέσεις που σχετίζονται με αυτά) για τον οποίο ο Πελάτης και η FC ή ο  εξουσιοδοτημένος μεταπωλητής του ή διανομέας μπορούν να συμφωνήσουν εγγράφως.

4.2                          Αναστολή λόγω μη πληρωμής.  Εάν η πληρωμή γίνεται απευθείας στην FC, τότε η FC μπορεί να αναστείλει αμέσως την άδεια χρήσης του Πελάτη για πρόσβαση και χρήση της Υπηρεσίας, εάν ο Πελάτης παραλείψει να προβεί σε οποιαδήποτε ληξιπρόθεσμη πληρωμή σχετική με την Υπηρεσία και δεν θεραπεύσει την εν λόγω μη καταβολή εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών μετά τη λήψη ειδοποίησης για την παράλειψη αυτή. Οποιαδήποτε αναστολή των αδειοδοτημένων δικαιωμάτων της FC σύμφωνα με την προηγούμενη πρόταση δεν απαλλάσσει τον Πελάτη από την υποχρέωσή του να πραγματοποιήσει όλες τις πληρωμές στο πλαίσιο της Σύμβασης.

4.3                          Λήξη. Εάν η πληρωμή γίνεται απευθείας στην FC, τότε η FC μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση εάν (i) έχει παράσχει γραπτή ειδοποίηση στον Πελάτη για την διϊσχυριζόμενη παραβίαση και ο Πελάτης αποτύχει να θεραπεύσει την εν λόγω παραβίαση προς εύλογη ικανοποίηση της FC εντός 30 ημερών από την παραλαβή αυτής της ειδοποίησης, ή (ii) διαδικασίες που προβλέπονται από πτωχευτικούς ή παρόμοιους νόμους περί αφερεγγυότητας έχουν κινηθεί από ή κατά του Πελάτη και δεν απορριφθούν εντός 60 ημερών, ο Πελάτης προβαίνει σε εκχώρηση προς όφελος των πιστωτών του ή διορίζεται μεσεγγυούχος, εκκαθαριστής ή άλλο αντίστοιχο όργανο για την επιχείρηση, τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποθέσεις ή τα έσοδα του Πελάτη και η διαδικασία αυτή συνεχίζεται για 30 ημέρες. Εάν ο Πελάτης πληρώνει απευθείας την FC και δεν καταβάλλει τα ποσά που τιμολογούνται για την Υπηρεσία, ο Πελάτης θεωρείται ότι έχει παραβιάσει ουσιώδη όρο της παρούσας Σύμβασης. Εάν ο Πελάτης πληρώνει απευθείας την FC και η FC καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση για μη πληρωμή του Πελάτη, ο Πελάτης οφείλει να καταβάλει εντός 30 ημερών όλα τα ποσά που έχουν προκύψει πριν από την καταγγελία, καθώς και όλα τα ποσά που οφείλει ο Πελάτης για το υπόλοιπο της τότε τρέχουσας Διάρκειας Συνδρομής, (ακόμη και αν έχει προηγουμένως καταγγελθεί) βάσει της παρούσας Σύμβασης.

4.4                          Υποχρεώσεις με την Καταγγελία. Με τη λήξη της παρούσας Σύμβασης, (α) η FC, κατόπιν γραπτής αίτησης του Πελάτη, θα επιστρέψει στον Πελάτη όλα τα Δεδομένα Παραγγελίας Εργασίας και θα έχει το δικαίωμα να τερματίσει την πρόσβαση και τη χρήση της Υπηρεσίας από τον Πελάτη. και (β) ο Πελάτης πρέπει να διακόψει πάραυτα τη χρήση της Υπηρεσίας.

5.             ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

5.1                           Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί γραπτώς διαφορετικά από την FC, όλα τα Τέλη Συνδρομής βασίζονται στον αριθμό των Συνδρομητών που χρησιμοποιούνται από τον Πελάτη και καθορίζονται σύμφωνα με τον τότε ισχύοντα κατάλογο τιμών της FC, τον τιμοκατάλογο του εξουσιοδοτημένου μεταπωλητή ή του διανομέα ή σε τέτοιους άλλους όρους και προϋποθέσεις σχετικά με τα Τέλη Συνδρομής όπως αυτοί θα συμφωνηθούν τυχόν μεταξύ του  Πελάτη και της FC ή του εξουσιοδοτημένου μεταπωλητή ή διανομέα της.

5.2                          Όλα τα Τέλη Συνδρομής νοούται προ  φόρων επί των πωλήσεων, φόρων προστιθέμενης αξίας, φόρων αγαθών και υπηρεσιών και παρόμοιων φόρων, συμπεριλαμβανομένων των παρακρατουμένων φόρων, δασμών ή παρόμοιων επιβαρύνσεων. Αυτοί οι φόροι και επιβαρύνσεις θα ενσωματώνονται στα τέλη και θα καταβάλλονται από τον Πελάτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η FC δεν ευθύνεται για την ενημέρωση του Πελάτη σχετικά με τυχόν πρόσθετους φόρους ή χρεώσεις που ο Πελάτης υποχρεούται ή ενδέχεται να υποχρεωθεί να πληρώσει σύμφωνα με τους νόμους στους οποίους υπόκειται ή ενδέχεται να υπόκειται ο Πελάτης ή οι επιχειρηματικές του δραστηριότητες.

6.             ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

6.1                          Απαιτήσεις επιφάνειας εργασίας. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι οι επιτραπέζιοι ή φορητοί υπολογιστές που εκτελούν την Υπηρεσία θα έχουν το λειτουργικό σύστημα Windows 7, το τελευταίο .NET framework, τουλάχιστον 4GB μνήμη RAM και Internet Explorer 9 ή νεότερο («Απαιτήσεις Επιφάνειας Εργασίας»).

6.2                          Εξοπλισμός Πελάτη. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την απόκτηση, συντήρηση, και ενημέρωση του συνόλου του εξοπλισμού, των υπολογιστών, του λογισμικού και των επικοινωνιών (όπως η πρόσβαση στο Διαδίκτυο) που απαιτείται για να επιτρέψει στον Πελάτη να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιήσει την Υπηρεσία και για όλες τις σχετικές δαπάνες. Ο Πελάτης συμφωνεί να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιεί και να διασφαλίζει ότι όλοι οι Χρήστες έχουν πρόσβαση και χρήση στην Υπηρεσία σύμφωνα με οποιεσδήποτε και το σύνολο των οδηγιών λειτουργίας ή διαδικασιών που ενδέχεται να εκδίδονται από την FC κατά καιρούς.

6.3                          Ενημέρωση και Συναίνεση του Χειριστή Οχήματος. Ειδοποίηση και συναίνεση του Χειριστή Οχήματος. Ο Πελάτης οφείλει, πριν από κάθε χρήση του Οχήματος που συνδέεται και ενεργοποιείται με την Υπηρεσία, να: (α) ενημερώσει τον Χειριστή του Οχήματος σχετικά με τη χρήση της Υπηρεσίας από τον Πελάτη ή οποιωνδήποτε παρόμοιων Υπηρεσιών Τρίτων, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής, της χρήσης και της κοινοποίησης οποιουδήποτε και όλων των Δεδομένων Πελάτη, συμπεριλαμβανομένων των Δεδομένων Τηλεματικής και των Προσωπικών Πληροφοριών που αφορούν τον εν λόγω Χειριστή Οχήματος και το Όχημα, (β) αποκτήσουν τη ρητή συγκατάθεση του Χειριστή Οχήματος ή να διασφαλίσουν την ύπαρξη και την εφαρμογή οποιουδήποτε άλλου έγκυρου νομικού θεμελίου, σύμφωνα με τους Νόμους περί Προστασίας Δεδομένων, σε τέτοια χρήση της Υπηρεσίας, των Υπηρεσιών Τρίτων, των Δεδομένων Πελατών, των Δεδομένων Τηλεματικής και των Προσωπικών Πληροφοριών Χειριστή Οχήματος, σύμφωνα με τους ισχύοντες Νόμους περί Προστασίας Δεδομένων και (γ) αν η συναίνεση χρησιμοποιείται ως νομική βάση, σύμφωνα με τους Νόμους Περί Προστασίας Δεδομένων, να δημιουργήσουν συνθήκες απασχόλησης, με τις οποίες η συναίνεση παρέχεται ελεύθερα και όχι υπό το φόβο αντιποίνων ή δυσμένειας επί μη συναινέσεως.

6.4                          Δηλώσεις και Εγγυήσεις Πελάτη. Ο Πελάτης δηλώνει και εγγυάται από την Ημερομηνία Έναρξης και καθ ‘όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης ότι ο Πελάτης δεν θα μεταφορτώσει ή θα μεταδώσει Δεδομένα Πελάτη που: (i) Ο Πελάτης δεν έχει το νόμιμο δικαίωμα αντιγραφής, μετάδοσης, διανομής και εμφάνισης. ή (ii) παραβιάζει ή ενθαρρύνει οποιαδήποτε συμπεριφορά που θα παραβίαζε οποιονδήποτε εφαρμοστέο νόμο ή κανονισμό ή θα οδηγούσε σε αστική ή ποινική ευθύνη.

6.5          Αποζημίωση Πελάτη. Ο Πελάτης θα υπερασπίζει, αποζημιώνει και απαλλάσσει την FC πάσης ευθύνης για κάθε απώλεια, ζημία ή έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων νομικών αμοιβών) που προκύπτουν σε σχέση με οποιεσδήποτε αξιώσεις, απαιτήσεις, αγωγές ή διαδικασίες που έχουν ασκηθεί από ή ασκηθεί εναντίον της FC από τρίτο και βασίζονται, σχετίζονται ή προκύπτουν από: (α) παραβίαση των υποχρεώσεών του όρου 6.3 της παρούσας, (β) παραβίαση των εγγυήσεών του που αναφέρονται στους όρους 6.4 ή 8.1 ή (γ) παραβίαση των νόμων περί προστασίας δεδομένων από τον Πελάτη σε σχέση με τη συλλογή των Προσωπικών Πληροφοριών από τον πελάτη από τους Χειριστές Οχημάτων.

7.             ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΕΛΑΤΗ

7.1                          Ιδιοκτησία. Μεταξύ της FC και του Πελάτη, ο Πελάτης κατέχει αποκλειστικά όλα τα δικαιώματα, τον τίτλο και το διαφέρον σε όλα τα Δεδομένα Πελάτη. Η FC δεν αποκτά δικαιώματα, τίτλους ή δικαιώματα ιδιοκτησίας οποιουδήποτε είδους, ρητά ή σιωπηρά, σε οποιοδήποτε από τα Δεδομένα Πελάτη. με την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης δίδει εντολή στην FC και χορηγεί στην FC το δικαίωμα και την άδεια χρήσης, επεξεργασίας και μετάδοσης Δεδομένων Πελάτη όπως απαιτείται για τους σκοπούς της παροχής της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής, της διαχείρισης, της αντιμετώπισης προβλημάτων και της βελτίωσης της Υπηρεσίας ή όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

7.2                          Backup της Βάσης Δεδομένων. Ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας της βάσης Δεδομένων του Πελάτη που συντάσσεται μέσω της χρήσης της Υπηρεσίας θα αποθηκεύεται σε ένα αρχείο στους διακομιστές της FC κάθε 24 ώρες. Μια φορά κάθε 30 ημέρες, ένα αντίγραφο του τελευταίου πλήρους αρχείου αντιγράφων ασφαλείας θα μεταφερθεί και θα αποθηκευτεί σε ασφαλή φλογοεπιβραδυντικό χρηματοκιβώτιο σε δευτερεύουσα τοποθεσία, η οποία είναι σε διαφορετική διεύθυνση από εκεί που βρίσκεται η παραγωγή της βάσης Δεδομένων του Πελάτη.

7.3                          Αποθήκευση Δεδομένων και Περίοδος Τήρησης. Η FC θα διατηρήσει τα Δεδομένα Πελάτη κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Συμφωνίας σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης. Η Fleet Complete Ολλανδίας διατηρεί τα δεδομένα τοποθεσίας για τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία υποβολής των δεδομένων τοποθεσίας σε έναν διακομιστή της FC από τον πελάτη ή την FC Solution (η Περίοδος Τήρησης). Κατόπιν αιτήματος του Πελάτη, το οποίο αίτημα μπορεί να γίνει οποτεδήποτε και κατά διαστήματα κατά την ισχύουσα Περίοδο Τήρησης, η FC θα θέσει στη διάθεση του Πελάτη για ασφαλή ανάκτηση όλα τα Δεδομένα τα οποία θα ευρίσκονται κατ’ εκείνο το χρόνο στην κατοχή της FC, στην τρέχουσα τιμή της FC για ανάκτηση δεδομένων.

7.4                          Δικαιώματα σε Παράγωγα Δεδομένα. Ο Πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι η Υπηρεσία δημιουργεί, καταρτίζει, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί συγκεντρωτικά δεδομένα και η χρήση του συστήματος αναλύσεις και διαγνωστικές πληροφορίες για την παρακολούθηση και βελτίωση της Υπηρεσίας, την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Ο Πελάτης παραχωρεί στην FC μια μη αποκλειστική, μεταβιβάσιμη, με δικαίωμα εκχώρησης, αμετάκλητη, παγκόσμια απεριόριστη άδεια συλλογής, επεξεργασίας και συγκέντρωσης Δεδομένων Πελατών, συμπεριλαμβανομένων των Δεδομένων Τηλεματικής και άλλων παρόμοιων πληροφοριών και δεδομένων, και τη δημιουργία ανώνυμων, συγκεντρωτικών αρχείων δεδομένων και χρήσης αυτών, και όλων των τροποποιήσεων σε αυτά και παράγωγα αυτών (“Παράγωγα Δεδομένα”) για πληροφορίες κυκλοφορίας, ανάλυση δεδομένων ταξιδιού, χαρτογράφηση, και βιομηχανική συγκριτική αξιολόγηση, για να κατανοήσουν τη χρήση, να βελτιώσουν τις Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης και Υποστήριξης, να αναπτύξουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες και για κάθε άλλο επιχειρηματικό σκοπό. Αυτά τα Παράγωγα Δεδομένα δεν συνδέονται πλέον με Πελάτες, Οχήματα Πελατών ή Χειριστές Οχημάτων και ως εκ τούτου δεν είναι Δεδομένα Πελάτη. Η FC μπορεί να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματα της στα Παράγωγα Δεδομένα σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

7.5          Αναστολή Πρόσβασης. Εκτός από τα δικαιώματα καταγγελίας της FC σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, έκτακτες περιστάσεις ενδέχεται να απαιτούν από την FC να αναστείλει ή να καταγγείλει (κατά περίπτωση), κατά την εύλογη διακριτική ευχέρεια της FC, την πρόσβαση ή /και χρήση, ή τροποποίηση της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε συστατικού μέρους αυτής προκειμένου: α) να προλαμβάνεται η υλική ζημιά ή η υποβάθμιση της ακεραιότητας του δικτύου της FC, ή (β) να συμμορφώνεται με οποιοδήποτε νόμο, κανονισμό, δικαστική απόφαση ή άλλη κυβερνητική εντολή. Η FC θα ειδοποιήσει τον Πελάτη σχετικά με την εν λόγω αναστολή ή πράξη λήξης πριν από την αναστολή ή την λήξη όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, και, αν δεν είναι δυνατή αυτή η προειδοποίηση, τότε το συντομότερο δυνατό μετά την αναστολή ή τον τερματισμό. Σε περίπτωση αναστολής, η FC θα περιορίσει την εν λόγω αναστολή σε εκείνη που απαιτείται κατά το ελάχιστο και θα αποκαταστήσει άμεσα την πρόσβαση του Πελάτη στην Υπηρεσία μόλις το γεγονός που οδήγησε στην αναστολή έχει αντιμετωπιστεί ευλόγως (συμπεριλαμβανομένου και του Πελάτη που συμφωνεί να αποδεχθεί τους κινδύνους που συνδέονται με την εν λόγω αναστολή) ή επιλυθεί. Εκτός αν οφείλεται σε παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας από τον Πελάτη (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ενέργειας που έχει αναληφθεί από Συνδεδεμένο Πρόσωπο ή Χρήστη που θα συνιστούσε παραβίαση της παρούσας Σύμβασης από τον Πελάτη): (i) όλα τα τέλη που σχετίζονται με τη Συνδρομή Υπηρεσίας ή τις υπηρεσίες που έχουν ανασταλεί δεν θα οφείλονται για όλη τη διάρκεια της αναστολής και οποιαδήποτε τέτοιου είδους μη οφειλόμενα τέλη που έχουν προπληρωθεί θα επιστραφούν στον Πελάτη. και (ii) Σε περίπτωση καταγγελίας με βάση τον παρόντα όρο 7.3, ο Πελάτης θα λάβει επιστροφή όλων των τυχόν    προπληρωμένων τελών.

 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
  • Ο Πελάτης είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας. Σε σχέση με όλες τις Προσωπικές Πληροφορίες που παρέχονται από ή μέσω Πελάτη στην FC σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, ο Πελάτης θα παραμένει σε κάθε περίπτωση ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων και θα είναι υπεύθυνος για την συμμόρφωση με όλη την ισχύουσα Νομοθεσία για την Προστασία των Προσωπικών δεδομένων . Ο Πελάτης εγγυάται ότι συλλέγει νόμιμα τις Προσωπικές Πληροφορίες, μεταξύ άλλων με ρητή, σαφή και ενημερωμένη συγκατάθεση ή βάσει άλλης νομικής βάσης για τη συλλογή Προσωπικών Δεδομένων, βάσει της Νομοθεσίας Προστασίας Δεδομένων. Στο βαθμό που η FC επεξεργάζεται Προσωπικές Πληροφορίες κατά την παροχή της Υπηρεσίας και συναφών υπηρεσιών υπό την παρούσα Σύμβαση, ενεργεί ως Εκτελών την Επεξεργασία για λογαριασμό του Πελάτη (Υπεύθυνος Επεξεργασίας) και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης.
  • Η Επεξεργασία Προσωπικών Πληροφοριών από την FC. Η FC θα πρέπει να προστατεύει τις προσωπικές πληροφορίες με όλες τις απαραίτητες εγγυήσεις σύμφωνα με τον βαθμό ευαισθησίας των Προσωπικών Πληροφοριών. Η FC θα επεξεργάζεται μόνο Προσωπικές Πληροφορίες για λογαριασμό και σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες οδηγίες του Πελάτη και την Νομοθεσία για την Προστασία των Προσωπικών δεδομένων για τους ακόλουθους σκοπούς: (i) Επεξεργασία σύμφωνα με τη Σύμβαση. (ii) Επεξεργασία που έχει αρχίσει από τον Πελάτη και τους Χρήστες και τους Χειριστές Οχημάτων κατά την χρήση της Υπηρεσίας. και (iii) Επεξεργασία για τη συμμόρφωση με άλλες καταγεγραμμένες εύλογες οδηγίες που παρέχονται από τον Πελάτη όταν αυτές οι οδηγίες είναι σύμφωνες με τους όρους της Σύμβασης.
  • Τεχνικές και Οργανωτικές Εγγυήσεις. Σε σχέση με την παροχή της Υπηρεσίας, η FC θα διατηρεί εμπορικά λογικές διοικητικές, φυσικές και τεχνικές εγγυήσεις για την προστασία της ασφάλειας, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των Προσωπικών Πληροφοριών. Αυτές οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, μέτρα για την παρεμπόδιση της πρόσβασης, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψης Προσωπικών Πληροφοριών από το προσωπικό της FC εκτός των περιπτώσεων (α) παροχής της Υπηρεσίας και πρόληψης ή αντιμετώπισης τεχνικών προβλημάτων (β) υποχρέωσης από το νόμο και από αρμοδιότητα νόμιμης αρχής, ή γ) εάν επιτρέπεται γραπτώς από τον Πελάτη. Η FC θα πρέπει, σε σχέση με την παροχή της Υπηρεσίας, να συμμορφώνεται με την Νομοθεσία για την Προστασία των Προσωπικών δεδομένων καθώς και με την Πολιτική Απορρήτου της FC. Η FC διασφαλίζει ότι το προσωπικό της που ασχολείται με την Επεξεργασία των Προσωπικών Πληροφοριών ενημερώνεται για τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των Προσωπικών Πληροφοριών και έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση για τα καθήκοντά τους και ότι η FC θα λάβει εμπορικά εύλογα μέτρα για να εξασφαλίσει την αξιοπιστία οποιουδήποτε μέλους του προσωπικού της FC που ασχολείται με την Επεξεργασία των Προσωπικών Πληροφοριών.
  • Παραβίαση Δεδομένων. Μόλις γίνει αντιληπτή οποιαδήποτε παράνομη πρόσβαση σε Προσωπικές Πληροφορίες, οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε τέτοιες εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό που έχει ως αποτέλεσμα απώλεια, αποκάλυψη ή τροποποίηση οποιωνδήποτε Προσωπικών Πληροφοριών ή οποιαδήποτε πραγματική απώλεια ή ύποπτη απειλή για την ασφάλεια των Προσωπικών Πληροφοριών (περιλαμβανομένων της παράνομης πρόσβασης σε ασφαλή εγκατάσταση, ηλεκτρονική εισβολή/πειρατεία σε ηλεκτρονικά συστήματα, απώλεια/κλοπή ηλεκτρονικής συσκευής, μέσων αποθήκευσης ή εντύπων υλικών ή οποιασδήποτε άλλης παράνομης πρόσβασης) (το καθένα θα αναφέρεται ως «Περιστατικό Ασφαλείας»), η FC θα ειδοποιήσει αμέσως τον Πελάτη για το Περιστατικό Ασφαλείας (και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον το συντομότερο όπως παρέχει ενημέρωση σε παρόμοιους πελάτες του Πελάτη αλλά σε κάθε περίπτωση όσο το δυνατόν συντομότερα υπό τις περιστάσεις) και θα διερευνήσει ή θα συμβάλλει στην διερεύνηση του Περιστατικού Ασφαλείας και θα παράσχει στον Πελάτη λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το Περιστατικό Ασφαλείας. Η FC θα λάβει όλα τα εμπορικά εύλογα μέτρα για να μετριάσει τις επιπτώσεις του Περιστατικού Ασφαλείας ή να βοηθήσει τον Πελάτη να το πράξει και θα ειδοποιήσει προηγουμένως τον Πελάτη και δεν θα προβεί σε καμία επικοινωνία με τρίτους σχετικά με το Περιστατικό Ασφαλείας που περιλαμβάνει Προσωπικές Πληροφορίες χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση του Πελάτη, ώστε να μην αναβληθεί, ή καθυστερήσει αδικαιολόγητα. Η FC θα συνεργάζεται και θα συντονίζεται με τον Πελάτη για αυτές τις ειδοποιήσεις σε κάθε περίπτωση. Η FC θα συμμορφώνεται με την παρούσα παράγραφο 8.4 με κόστος της FC, εκτός εάν το Περιστατικό Ασφαλείας προέκυψε από αμελείς ή δόλιες πράξεις του Πελάτη ή από συμμόρφωση της FC με τις ρητές γραπτές οδηγίες του Πελάτη.
  • Σύμβαση Επεξεργασίας Δεδομένων. Όπως απαιτείται, η FC και ο Πελάτης θα συνάψουν ξεχωριστή συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων, η οποία θα διέπει την επεξεργασία και προστασία των Προσωπικών Πληροφοριών από την FC κατά την παροχή της Υπηρεσίας στον Πελάτη.

9.             ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

Η Υπηρεσία και ειδικότερα το Λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, του συγκεκριμένου σχεδιασμού, της δομής και της λογικής των επιμέρους προγραμμάτων, των εσωτερικών και εξωτερικών αλληλεπιδράσεών τους και των τεχνικών προγραμματισμού που χρησιμοποιούνται σε αυτά θεωρούνται εμπιστευτικά και εμπορικά μυστικά της FC ή /και των κατόχων αδειών χρήσης  (οι “Εμπιστευτικές Πληροφορίες”), η μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη των οποίων θα μπορούσε να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στην FC. Ο Πελάτης θα χρησιμοποιεί τον ίδιο βαθμό επιμέλειας και μέσα που χρησιμοποιεί για να προστατεύσει τις δικές του πληροφορίες παρόμοιας φύσης και, σε κάθε περίπτωση, θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να αποτρέψει την αποκάλυψη Εμπιστευτικών Πληροφοριών σε τρίτους. Ο Πελάτης δεν πρέπει να χρησιμοποιεί, να αναπαράγει ή να διανέμει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες εκτός από τους σκοπούς που επιτρέπονται από την παρούσα Σύμβαση. Η παρούσα υποχρέωση εμπιστευτικότητας εξακολουθεί να ισχύει για τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες μετά τη λήξη της παρούσας, υπό την προϋπόθεση ότι οι διατάξεις εμπιστευτικότητας που περιέχονται στο παρόν δεν ισχύουν για Εμπιστευτικές Πληροφορίες οι οποίες (i) ήταν γνωστές από τον Πελάτη πριν από την αποκάλυψη, όπως αποδεικνύεται από τα επιχειρηματικά αρχεία του, (ii) ήταν νομίμως προσβάσιμα στο κοινό πριν από την αποκάλυψη ή έγιναν γνωστές με άλλο τρόπο παρά με παραβίαση των διατάξεων εμπιστευτικότητας που περιέχονται στο παρόν, (iii) αποκαλύφθηκαν στον Πελάτη από τρίτο, υπό την προϋπόθεση ότι ο εν λόγω τρίτος ή οποιοσδήποτε άλλος από τον οποίο το εν λόγω τρίτο πρόσωπο έλαβε τέτοιες πληροφορίες δεν παραβίασε καμία υποχρέωση εμπιστευτικότητας όσον αφορά αυτές τις πληροφορίες ή (iv) αποκαλύφθηκαν όταν η αποκάλυψη αυτή έγινε υποχρεωτικά βάσει νομικής, δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας ή άλλως με άλλον τρόπο βάσει νόμου, υπό την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης δίνει εύλογη προειδοποίηση στην FC για να επιτραπεί σε αυτή να επιδιώξει προστατευτικές ή άλλες δικαστικές διαταγές.

10.          ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΣΗ

10.1        Εγγύηση Υπηρεσίας. Η FC εγγυάται ότι η Υπηρεσία θα αποδώσει ουσιαστικά σύμφωνα με τα Έγγραφα ή άλλες προδιαγραφές που δημοσιεύονται από την FC κατά τη Διάρκεια της Συνδρομής. Η FC δεν εγγυάται ωστόσο ότι η χρήση της Υπηρεσίας από τον Πελάτη θα είναι αδιάλειπτη, ότι η λειτουργία της Υπηρεσίας θα είναι χωρίς σφάλματα, ότι η Υπηρεσία θα πληροί τις απαιτήσεις του Πελάτη ή ότι θα διορθωθούν όλα τα σφάλματα..

10.2        Εξαιρέσεις Εγγύησης. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει εάν η Υπηρεσία χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με υλικό hardware ή προγράμματα διαφορετικά από την μη τροποποιημένη έκδοση του υλικού hardware και των προγραμμάτων με τα οποία η Υπηρεσία έχει σχεδιαστεί για χρήση όπως περιγράφεται στα Έγγραφα.

10.3        Εγγύηση Υλικού Hardware.  Η FC εγγυάται τους Συνδρομητές σύμφωνα με την Εγγύηση υλικού της FC, αντίγραφο της οποίας είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση www.completeinnovations.com/hardwarewarranty.

10.4        Δεν προβλέπεται Εγγύηση για Αξιολογήσεις. ΕΑΝ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΤΕ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ FC ΚΑΤΑ ΒΑΣΗ, ΩΣ ΕΧΕΙ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ.

10.5        Αποποίηση ευθυνών λόγω Εγγύησης. ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΡΗΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΟΡΟ 10, Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΒΑΣΗ «ΩΣ ΕΧΕΙ», ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, Ή ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΑΠΟ ΤΙς ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. Η FC ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ Ή ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΗΤΑ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΚΥΡΟΣ Η ΑΛΛΟ. Η FC ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΑΛΛΩΣ ΟΤΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ.

10.6        Αποποίηση ευθυνών σχετικά με τη δυνατότητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο. Η FC καθιστά την υπηρεσία διαθέσιμη για πρόσβαση μέσω του Διαδικτύου. Ο Πελάτης θα παρέχει, με δικά του έξοδα, όλα τα απαραίτητα υλικά, εφαρμογές και σύνδεση στο Διαδίκτυο που είναι απαραίτητα για την πρόσβαση στην Υπηρεσία μέσω του Διαδικτύου. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι το Διαδίκτυο είναι γνωστό ότι είναι απρόβλεπτο στην απόδοση και μπορεί, κατά καιρούς, να παρεμποδίσει την πρόσβαση στην Υπηρεσία ή τις επιδόσεις του παρόντος. Εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται ρητά στο παρόν, ο Πελάτης συμφωνεί ότι η FC δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν παρεμβολές στη χρήση ή την πρόσβαση του Πελάτη στην Υπηρεσία, στο βαθμό που προκαλείται από, προκύπτει ή μπορεί να αποδοθεί στο Διαδίκτυο.

10.7        FC Vision™ Disclaimer και Περιορισμός Ευθύνης.  Η Υπηρεσία περιλαμβάνει μία Υπηρεσία Τρίτου Μέρους, γνωστή ως FC Vision™ (“FC Vision”). Εάν η FC Vision ενεργοποιείται από τον Πελάτη τότε ο Πελάτης συναινεί με την παρούσα με την συλλογή, αποθήκευση και χρήση των δεδομένων βίντεο που συλλέγονται μέσω της χρήσης του FC Vision όπως περιγράφονται στα Έγγραφα (η «FC Vision Data») από την LightMetrics, Inc. («LightMetrics»), τον δικαιοπάροχο δηλαδή της FC του λογισμικού FC Vision. Όσον αφορά τα δεδομένα της FC Vision,, η FC είναι ο Εκτελών την Επεξεργασία και η LightMetrics είναι η υπεργολάβος/υπο-Εκτελών την επεξεργασία και λόγω της FC, η LightMetrics θα συλλέξει, θα αποθηκεύσει και θα χρησιμοποιήσει τα FC Vision Δεδομένα του Πελάτη σύμφωνα με τις οδηγίες του Πελάτη. Επιπλέον, ισχύουν οι ακόλουθες αποποιήσεις ευθυνών και περιορισμοί της FC και της ευθύνης του δικαιοπάροχου. Η FC Vision προορίζεται μόνο να ενισχύσει και να αυξήσει την ικανότητα και την προσοχή του Χειριστή του Οχήματος κατά την οδήγηση Οχήματος. Η κύρια λειτουργία FC Vision είναι να προειδοποιήσει τον Χειριστή του Οχήματος για ορισμένα γεγονότα που περιγράφονται στα Έγγραφα και συνεπώς, δεν αντικαθιστά την προυπόθεση να είναι προσεκτικοί οι Χειριστές Οχήματος όσον αφορά τις περιβάλλουσες συνθήκες κυκλοφορίας, και να οδηγούν με νόμιμο και υπεύθυνο τρόπο, χωρίς απόσπαση της προσοχής κανενός είδους. Αναμένεται ότι οι Χειριστές Οχημάτων δεν βασίζονται στις προειδοποιήσεις της FC Vision ως υποκατάστατο της δικής τους κρίσης και προσοχής. Ορισμένα χαρακτηριστικά μπορεί να μην λειτουργούν σε καταστάσεις όπως: (α) όπου η ορατότητα είναι δύσκολη λόγω των επικρατουσών καιρικών συνθηκών, β) οι λωρίδες δεν είναι σαφώς σημειωμένες ή ορατές · γ) όταν το Όχημα ακολουθεί όχημα διαφορετικό από τα αυτοκίνητα, λεωφορεία ή φορτηγά · (δ) όταν το οπτικό πεδίο της κάμερας είναι αποκλεισμένο. ε) υποβάθμιση της σύνδεσης WiFi μεταξύ κάμερας και κινητής συσκευής ή/και (στ) αλλαγές στον προσανατολισμό της κάμερας μετά την εγκατάσταση . ΕΚΤΟΣ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ ΡΗΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η FC Η ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΑΥΤΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ LIGHTMETRICS) ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΛΑΒΕΣ Η ΕΥΘΥΝΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ FC VISION.

11.          ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ GPS

11.1        Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι οι υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται για την παροχή της Υπηρεσίας παρέχονται από τρίτους και ο Πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί με τα εξής:

(a)           Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η Υπηρεσία μπορεί προσωρινά να αποκλειστεί, να διακοπεί, να περικοπεί ή να περιοριστεί λόγω φυσικών ή τεχνητών συνθηκών στην ατμόσφαιρα, στο έδαφος ή σε άλλες φυσικές ή τεχνητές συνθήκες και μπορεί προσωρινά να διακοπεί λόγω συγκεντρώσεων στην χρήση, τροποποιήσεων, αναβαθμίσεων και επιδιορθώσεων  στα δίκτυα μεταφοράς. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι η FC δεν θα είναι υπεύθυνη για τέτοιες διακοπές της Υπηρεσίας ή για την αδυναμία χρήσης της Υπηρεσίας.

(b)           Η FC ενδέχεται να αναστείλει προσωρινά ή να διακόψει οριστικά την παροχή κάποιας ή ολόκληρης της Υπηρεσίας με κάποια ή καμία ειδοποίηση σε περίπτωση που ο Πελάτης παραβιάσει την πολιτική αποδεκτής χρήσης ενός φορέα τηλεπικοινωνιών ή άλλους κανόνες και πολιτικές δικτύου.

(c)           Πρέπει να υπάρχει μια σχετικά σαφής “οπτική επαφή” μεταξύ της κεραίας GPS και 4 ή περισσότερων δορυφόρων. Αντικείμενα, όπως κτίρια, διαβάσεις και άλλα εμπόδια (όπως η στάθμευση σε γκαράζ ή υπόγειες κατασκευές) που προστατεύουν την κεραία από ένα δορυφόρο, ενδέχεται να αποδυναμώσουν το σήμα ενός δορυφόρου έτσι ώστε να είναι πολύ δύσκολο να εξασφαλιστεί αξιόπιστη ή / και ακριβής τοποθέτηση. Οι δυσκολίες αυτές επικρατούν ιδιαίτερα στις πυκνοκατοικημένες περιοχές.

12.          ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

12.1        Αποζημίωση από την FC. Η FC θα υπερασπιστεί και θα αποζημιώσει τον Πελάτη (συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων του, εργολάβων, εργαζομένων και διευθυντών) από πρόστιμα, ποινές, απώλειες, έξοδα, ζημίες, τραυματισμούς, αξιώσεις, υποχρεώσεις, διακανονισμούς και έξοδα ( συμπεριλαμβανομένων των εύλογων νομικών εξόδων) που προκύπτουν από τις αξιώσεις τρίτων ότι η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την παρούσα παραβιάζει οποιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή εμπορικό μυστικό τρίτου μέρους («Ευθύνες από την Παραβίαση Δικαιωμάτων»).

12.2        Προϋποθέσεις Αποζημίωσης. Ως προϋπόθεση της υποχρέωσης αυτής να υπερασπίσει και να αποζημιώσει τον Πελάτη σύμφωνα με τον όρο 12.1 του παρόντος, ο Πελάτης θα πρέπει να παρέχει έγκαιρη γραπτή ειδοποίηση στην FC για οποιαδήποτε τέτοια απαίτηση και να συνεργαστεί και να παράσχει, με έξοδα της FC, εύλογες πληροφορίες και βοήθεια σχετικά με την υπεράσπιση και τον διακανονισμό των εν λόγω απαιτήσεων. Η FC έχει τον αποκλειστικό έλεγχο της διευθέτησης ή της υπεράσπισης όλων των αξιώσεων παράβασης.

12.3        Εξαιρέσεις. Η FC δεν είναι υπεύθυνη για να αποζημιώσει τον Πελάτη στον βαθμό που η ευθύνη για την αξιόποινη παράβαση προκύπτει από (i) συμμόρφωση με τα σχέδια, τις προδιαγραφές ή τις γραπτές οδηγίες του Πελάτη όπως ζητήθηκαν και παρασχέθηκαν από τον Πελάτη στην FC. (ii) την τροποποίηση από τον Πελάτη του Λογισμικού αν η παράβαση αυτή θα είχε αποφευχθεί εάν δεν υπήρεχε αυτή η τροποποίηση, (iii) ο συνδυασμός του Λογισμικού ή της Υπηρεσίας με εξοπλισμό ή λογισμικό μη εξουσιοδοτημένο ή παρεχόμενο από την FC ή άλλως εγκεκριμένο από την FC στα Έγγραφα , εάν αυτή η παραβίαση θα είχε αποφευχθεί εάν δεν υπήρχε αυτός ο συνδυασμός ή (iv) την αποτυχία του Πελάτη να χρησιμοποιήσει μια ενημερωμένη ή τρέχουσα έκδοση της Υπηρεσίας που παρέχεται από την FC μετά από ειδοποίηση της FC ότι η προηγούμενη έκδοση της Υπηρεσίας παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου μέρους.

12.4         Άλλα Μέτρα. Χωρίς περιορισμό των διατάξεων του όρου 12.1 ανωτέρω, και επιπλέον αυτών όταν της γνωστοποιείται μία πράξη ή ενέργεια που επιδιώκει να περιορίσει την άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματα που παρέχονται στο παρόν, η FC μπορεί (και σε περίπτωση απόφασης, εντολής ή προσταγής που περιορίζει την άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματα που παρέχονται στο παρόν, οφείλει), καλή τη πίστει, κατ ‘επιλογή και δαπάνη της, α) να αποκτήσει το δικαίωμα για τον Πελάτη να ασκήσει τα δικαιώματά τους σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία, β) να αντικαταστήσει το παραβιάζον λογισμικό με λογισμικό με ισοδύναμες λειτουργικές δυνατότητες, (γ) να τροποποιήσει την Υπηρεσία διατηρώντας ταυτόχρονα ισοδύναμες λειτουργικές δυνατότητες, ώστε να μην υφίσταται πλέον παραβίαση ή (δ) εάν κανένα από τα παραπάνω δεν είναι εμπορικά εφικτό, όπως καθορίζεται από την FC κατά την διακριτική της ευχέρεια, να καταγγείλει την άδεια χρήσης αυτής της Υπηρεσίας και να επιστρέψει στον Πελάτη το τμήμα οποιασδήποτε προπληρωμένων Τελών Συνδρομής που ισχύουν για την περίοδο που ακολουθεί την καταγγελία της άδειας σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο 12.4.

12.5        Αποκλειστικά Μέτρα. Ο ΟΡΟΣ 12 ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ FC, ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ, ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.

13.          ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

13.1        Έμμεσες Ζημιές. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΗς ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 8 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ, ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΤΥΧΑΙΑ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΖΗΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΑΛΗΣΦΗΜΗΣ, ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Η ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΚΩΝ, ΚΕΡΔΩΝ Η ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΤΟΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ) ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ Η ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥΣ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΕΙΤΕ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ), ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ) Η ΑΛΛΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΑΝ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Ή ΑΠΟ ΤΟ ΕΑΝ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΟΥΝ ΕΥΛΟΓΩΣ.

13.2        Άμεσες Ζημιές. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΕΙΡΟΝΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ FC ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ Ή ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥΣ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΕΙΤΕ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ), ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ) Η ΑΛΛΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΑΝ Η FC ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Ή ΑΠΟ ΤΟ ΕΑΝ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΕΣ ΜΠΟΡΟΎΣΑΝ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΟΥΝ ΕΥΛΟΓΩΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΗΝ FC ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΠΟΥ ΕΓΕΙΡΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ. Οι ανωτέρω περιορισμοί της ευθύνης δεν ισχύουν σε περίπτωση δόλου ή βαριάς αμέλειας, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, καθώς και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις όπου ο περιορισμός αυτός απαγορεύεται υποχρεωτικά από τον νόμο.

14.          ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

Η Υπηρεσία και οι συναφείς πληροφορίες υπόκεινται σε περιορισμούς εξαγωγής και εισαγωγής. Με τη λήψη, την εγκατάσταση, την πρόσβαση ή τη χρήση της Υπηρεσίας, εκπροσωπείστε στην παρούσα και εγγυάστε ότι δεν βρίσκεστε σε, υπό τον έλεγχο και δεν είστε υπήκοος ή κάτοικος οποιασδήποτε χώρας στην οποία η εξαγορά της Υπηρεσίας ή σχετικών πληροφοριών να απαγορεύονταν από τους νόμους και / ή κανονισμούς του Καναδά ή / και των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης, εκπροσωπείτε στην παρούσα και εγγυάστε ότι δεν είστε άτομο στο οποίο η εξαγωγή της Υπηρεσίας ή σχετικές πληροφορίες θα απαγορευόταν από τους νόμους και / ή κανονισμούς του Καναδά ή / και των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα συμμορφώνεστε με τους νόμους και τους κανονισμούς εξαγωγών του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών που ισχύουν για την Υπηρεσία και τις συναφείς πληροφορίες και θα συμμορφώνεστε με τους τοπικούς νόμους ή / και κανονισμούς της δικαιοδοσίας σας που ενδέχεται να επηρεάσουν το δικαίωμά σας να εξάγετε, να εισάγετε ή να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία ή σχετικές πληροφορίες και εκπροσωπείτε στην παρούσα και εγγυάστε ότι έχετε συμμορφωθεί με τους ισχύοντες νόμους ή / και κανονισμούς. Η Υπηρεσία δεν θα χρησιμοποιείται για σκοπούς που απαγορεύονται από νόμους και / ή κανονισμούς εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της διάδοσης πυρηνικών, χημικών ή βιολογικών όπλων. Θα είστε υπεύθυνοι για την εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων αδειών για οποιαδήποτε μεταγενέστερη εξαγωγή, εισαγωγή ή χρήση της Υπηρεσίας ή σχετικές πληροφορίες.

15.          ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

15.1        Όροι Υποστήριξης. Η συνηθισμένη υποστήριξη περιλαμβάνεται στα τέλη αδείας και παρέχεται από την FC σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους υποστήριξης. Οι Όροι Υποστήριξης της FC υπόκεινται σε αλλαγές κατά διαστήματα κατά την αποκλειστική κρίση της FC.

15.2        Εξαιρέσεις. Η FC παρέχει μόνο τεχνική υποστήριξη για την Υπηρεσία και όχι σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο υλικό ή λογισμικό υποστήριξης. Η FC μπορεί να βοηθήσει τον Πελάτη να λάβει τεχνική υποστήριξη και υπηρεσία εγγύησης για υλικό που πωλείται από την FC ή τους συνεργάτες της..

16.          ΕΝΤΟΛΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

Εκτός εάν έχουν άλλως συμφωνήσει εγγράφως ο Πελάτης και η FC ή ο εξουσιοδοτημένος μεταπωλητής ή διανομέας της, η αποδοχή οποιασδήποτε Εντολής από τον Πελάτη για την Υπηρεσία εξαρτάται ρητά από την αποδοχή του Πελάτη και τη συμφωνία του με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στο παρόν και στην Εντολή σχετικά με την Υπηρεσία και η FC συμφωνεί να παρέχει την Υπηρεσία μόνο σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και όχι σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στην Εντολή του Πελάτη. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που περιέχονται στην Εντολή του Πελάτη ή άλλο έγγραφο που εκδίδεται από τον Πελάτη αναφορικά με την παρούσα Σύμβαση, το οποίο δεν συνάδει με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας, δεν ισχύουν.

17.          ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

17.1        Μη Δυσφήμηση. Ο Πελάτης δεν θα δυσφημεί έμμεσα ή άμεσα την FC ή οποιαδήποτε συνδεδεμένη εταιρία, ακόμη και μετά την λήξη της παρούσας Σύμβασης.

17.2        Τροποποιήσεις. Καμία τροποποίηση τμήματος της παρούσας Σύμβασης δεν δεσμεύει τα Μέρη, εκτός εάν υπογραφεί εγγράφως και από τα δύο Μέρη. Εκτός από το βαθμό που η FC αποκλείεται ρητά από το εφαρμοστέο δίκαιο, η FC διατηρεί περαιτέρω το δικαίωμα να προβεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, σε αλλαγές στην παρούσα Σύμβαση σε μελλοντική βάση, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στο νόμο ή που απαιτούνται από το νόμο (συμπεριλαμβανομένων αλλαγών για τη διασφάλιση της εκτελεστότητας της παρούσας Σύμβασης) ή αλλαγών στις επιχειρηματικές πρακτικές. Η FC δικαιούται να προβεί σε μη ουσιώδεις αλλαγές στη Σύμβαση άνευ γνωστοποίησης στον Πελάτη. Σε περίπτωση ουσιωδών αλλαγών, η FC θα γνωστοποιήσει στον Πελάτη ευλόγως πριν από την εφαρμογή των αλλαγών. Εάν Εσείς συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μετά την εφαρμογή των αλλαγών, όπως γνωστοποιούνται από την FC, τότε ο Πελάτης θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί τις συγκεκριμένες αλλαγές. Σε περίπτωση που Εσείς δεν επιθυμείτε να δεσμεύεστε από τις αλλαγές, θα πρέπει να γνωστοποιήσετε, πριν από την ημερομηνία εφαρμογής των αλλαγών, στην FC την επιθυμία σας να συνεχίσετε με την Υπηρεσία σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης χωρίς τις αλλαγές μέχρι το τέλος της διάρκειας της Σύμβασης, όπως αναφέρεται στην Εντολή. Ο Πελάτης δεν δικαιούται να απορρίψει ή να αποκλείσει την δέσμευσή του από τυχόν αλλαγές που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η πιο πρόσφατη έκδοση της Σύμβασης είναι διαρκώς διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.fleetcomplete.com/legal.

17.3        Εκχώρηση. Κανένα από τα Μέρη δεν δύναται να εκχωρήσει το σύνολο ή μέρος της παρούσας Σύμβασης χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση και των δύο Μερών. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, κάθε Μέρος δύναται να εκχωρήσει την παρούσα Σύμβαση ή οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από αυτήν σε συνδεδεμένη οντότητα ή σε τρίτο μέρος σε σχέση με την πώληση όλης ή ουσιαστικά όλης της επιχείρησης του εκχωρούντος Μέρους ή των περιουσιακών στοιχείων του που σχετίζονται με την παρούσα Σύμβαση, είτε με συγχώνευση, πώληση αποθεμάτων ή μετοχών, πώληση περιουσιακών στοιχείων ή με άλλο τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του άλλου Μέρους, υπό την προϋπόθεση ότι ο εκδοχέας συμφωνεί να αναλάβει όλες τις υποχρεώσεις του εκχωρητή που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση.

17.4        Πλήρης Σύμβαση. Η παρούσα Σύμβαση περιέχει την πλήρη συμφωνία των Μερών αναφορικά με το αντικείμενο της παρούσας και υπερισχύει έναντι και αντικαθιστά κάθε προηγούμενη προφορική συμφωνία ή άλλη συνεννόηση, γραπτή ή προφορική μεταξύ των Μερών.

17.5        Περαιτέρω Διαβεβαιώσεις. Τα Μέρη συμφωνούν να υπογράφουν αντίστοιχα περαιτέρω έγγραφα και να εκτελούν κατά διαστήματα αντίστοιχες περαιτέρω πράξεις, όπως είναι αναγκαίο ή επιθυμητό, ​​ώστε να δίνεται πλήρης ισχύς στο γράμμα και το πνεύμα της παρούσας Σύμβασης. Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας Σύμβασης πρέπει να εγκρίνεται και να συμφωνείται και από τα δύο Μέρη και να παρατίθεται ως τροποποίηση της παρούσας Σύμβασης.

17.6        Εφαρμοστέο Δίκαιο. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από και ερμηνεύεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

17.7        Μη Παραίτηση. Η παράλειψη οποιουδήποτε Μέρους να ασκήσει τα δικαιώματα, τις αρμοδιότητες ή τα ένδικα μέσα που διαθέτει από την παρούσα ή η καθυστέρηση από το εν λόγω Μέρος κατά την άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα που διαθέτει από την παρούσα δεν θα θεωρούνται, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, ως παραίτηση ή τροποποίηση των συγκεκριμένων ή οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων ή ενδίκων μέσων που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση.

17.8        Εφαρμογή. Η παρούσα Σύμβαση δεσμεύει τα συμβαλλόμενα στην παρούσα Μέρη, τους κληρονόμους ή νόμιμους εκπρόσωπούς τους, τους διαδόχους και τους επιτρεπόμενους εκδοχείς τους.

Let's get in touch

We want to get to know your business, and understand how we can help your fleet thrive.

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Νοιαζόμαστε για τον στόλο σας και μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχία του